ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

ระเบียบปฏิบัติ

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

ข้อระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกาย
ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ 1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา 3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด 5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย 6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้ 7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว 8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง 11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์ 12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยโรงเรียนของเรา

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

สมุดการประเมิน

ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
โงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา

ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ทำความสะอาดในตอนเช้า

ทำความสะอาดในตอนเช้า
อนุบาล 2/1

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำขนมครก)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำขนมครก)
อนุบาล2/1

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง
อนุลาล 2/1

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์
อนุบาล 2/1

ตรวจผลงานเด็ก

ตรวจผลงานเด็ก
อนุบาล 2/1

เด็ก ๆทานอาหารกลางวัน

เด็ก ๆทานอาหารกลางวัน
อนุบาล 2/1

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน
อนุบาล 2/1

ทำบุญใส่บาตรกับเด็ก

ทำบุญใส่บาตรกับเด็ก
วันเข้าพรรษา

กิจกรมมวันไหว้ครู

กิจกรมมวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ฟังพระ

ฟังพระ
ร่วมกิจกรรม

ไหว้ผู้อำนวยการ

ไหว้ผู้อำนวยการ
วันไหว้ครู

เล่านิทานให้เด็กฟัง

เล่านิทานให้เด็กฟัง
โครงการของนักศึกษา

ภาพการซ้อมเดนพาเหรด

ภาพการซ้อมเดนพาเหรด
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

บุคลากรโรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

1. นายสมนึก เวชตรียานนต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ

2. นายสุทธิ์ลักษณ์ เพ็งปาน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

3. นางสตรรัตน์ สีสายชล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

4. นายทันทิตย์ ชอบธรรม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

5. นายโสภณ พุ่มลำเจียก ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

6. นางสาวพัชรี ช่วยบำรุง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

7. นางอัญชลี เกิดฤทธิ์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

8. นางปุณยภา ปูรณวัฒนกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

9. นายธีรทัศน์ ตรงสกุล ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

10.นางสาวสุพรรณี สาเงิน ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

11.นางนันทรียา เพชรอุดม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

12.นางวิไล พจนากรภาส ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

13.นางอรุณ เยาวมาลย์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

14.นางหทัยเพ็ชร์ แหวการี ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

15.นายอนุศาตร์ เย็นยิ่ง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

16.นางเบจวรรณ์ ราวมแสง ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

ไม่มีความคิดเห็น:

ได้ยินไหม.....เอ็นโดฟิน

เกินคำว่ารัก

คนลงเอย