ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกงาน

ระเบียบปฏิบัติ

1. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
2. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา
3. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
4. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด
5. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย
6. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้
7. การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว
8. ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
9. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน
10. นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง
11. นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์
12. นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

ข้อระเบียบการแต่งกาย

ระเบียบการแต่งกาย
ระเบียบข้อปฏิบัติของนักศึกษาระหว่างฝึกปฏิบัติงาน ระเบียบปฏิบัติ 1.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องมีเวลาปฏิบัติงานครบ 1 ภาคเรียน ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 2.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องแต่งการตั้งแต่เส้นผมจรดรองเท้า และใช้เครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่แนบมา 3.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ต้องห้ามการพนัน อบายมุข สิ่งเสพย์ติดทุกอย่าง ชู้สาว รวมไปถึงการกระทำที่ผิดคุณธรรมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด 4.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามคำตักเตือนและคำแนะนำของครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการ อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศอย่างเคร่งครัด 5.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องไปโรงเรียนฝึกประสบการณ์ก่อนเวลาโรงเรียนเข้าอย่างน้อย 30 นาที และกลับที่พักหลังจากโรงเรียนเลิกแล้ว 30 นาที เป็นอย่างน้อย 6.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องลงเวลาการทำงานและกลับตามความเป็นจริงในบัญชีลงเวลาการทำงานที่โรงเรียนจัดไว้ให้ 7.การขออนุญาตลาป่วย นักศึกษาจะต้องยื่นใบลาตามระเบียบของทางราชการต่อครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ ให้ส่งใบลาในวันที่ป่วยหรือวันแรกที่กลับมาทำการสอนหลังจากหายป่วยแล้ว 8.ในระหว่างเวลาราชการ ถ้านักศึกษามีความจำเป็นจะต้องออกนอกบริเวณโรงเรียนให้นักศึกษาอนุญาตจากอาจารย์พี่เลี้ยง หรือผู้บริหารโรงเรียน และปฏิบัติตามระเบียบการออกนอกบริเวณโรงเรียนตามระบุในสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 9.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียน เช่นเดียวกับครูประจำการขั้นทดลองปฏิบัติงานจึงไม่มีสิทธิลากิจ ยกเว้นกรณีได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียน 10.นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงาน ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ หรือผู้อำนวยการ และอาจารย์นิเทศทราบทันที ถ้ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน มหาวิทยาลัย นักเรียน หรือ ตัวนักศึกษาเอง 11.นักศึกษาควรปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงเกี่ยวกับการทำแผนการสอน และต้องส่งแผนการสอนให้อาจารย์พี่เลี้ยงตรวจล่วงหน้าก่อนสอน 1 สัปดาห์ 12.นักศึกษาที่เป็นประธานหน่วยฝึกประสบการณ์ ขั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 จะต้องรายงานการมาสาย ขาด การลาป่วย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในโรงเรียนให้อาจารย์นิเทศทราบทุกครั้งที่มาทำการนิเทศ และสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรส่งฝ่ายฝึกประสบการณ์ในวันสัมมนาทุกครั้ง และวันปัจฉิมนิเทศ

ภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน

แผนการจัดประสบการณ์ หน่วยโรงเรียนของเรา

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

แผนการจัดประสบการณ์

สมุดการประเมิน

ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ

ถ่ายภาพร่วมกับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
โงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา

ครูพี่เลี้ยงและนักศึกษา
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ทำความสะอาดในตอนเช้า

ทำความสะอาดในตอนเช้า
อนุบาล 2/1

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำขนมครก)

กิจกรรมเสริมประสบการณ์ (ทำขนมครก)
อนุบาล2/1

กิจกรรมกลางแจ้ง

กิจกรรมกลางแจ้ง
อนุลาล 2/1

กิจกรรมสร้างสรรค์

กิจกรรมสร้างสรรค์
อนุบาล 2/1

ตรวจผลงานเด็ก

ตรวจผลงานเด็ก
อนุบาล 2/1

เด็ก ๆทานอาหารกลางวัน

เด็ก ๆทานอาหารกลางวัน
อนุบาล 2/1

การเรียนรู้นอกห้องเรียน

การเรียนรู้นอกห้องเรียน
อนุบาล 2/1

ทำบุญใส่บาตรกับเด็ก

ทำบุญใส่บาตรกับเด็ก
วันเข้าพรรษา

กิจกรมมวันไหว้ครู

กิจกรมมวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

ฟังพระ

ฟังพระ
ร่วมกิจกรรม

ไหว้ผู้อำนวยการ

ไหว้ผู้อำนวยการ
วันไหว้ครู

เล่านิทานให้เด็กฟัง

เล่านิทานให้เด็กฟัง
โครงการของนักศึกษา

ภาพการซ้อมเดนพาเหรด

ภาพการซ้อมเดนพาเหรด
โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

หน้าที่ที่ไดรับมอบหมายจากโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
- หน้าที่ที่ได้รับ การดูแลเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 ทั้ง 35 คน และการสอนเด็กนักเรียนทั้ง 6 กิจกรรมหลัก การดูแลเด็กตั้งแต่เช้าที่มาโรงเรียนจนถึงเวลากลับบ้าน การจัดและดูแลห้องเรียน และการควบคุมเด็กเวลาทีทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ การทำความสะอาดโรงเรียนในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ และรวมถึงการช่วยดูแลเด็กในชั้นประถมเมื่อทางโรงรียนมีการจัดไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่าง ๆ และการช่วยในการซ้อมการเดินพาเหรดในวันกีฬาสี

9 ความคิดเห็น:

วิจิตรา เงินบาท กล่าวว่า...

วิเอ๋ยหนูช่างมีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์นะจ๊ะการนำเสนองานสมบูรณ์มากคะตั้งใจเป็นครูที่ดีนะความดีจะคุ้มครองหนูจะทำให้หนูประสบความสำเร็จจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะ.....อ.จิ๋ม

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ กล่าวว่า...

ครูได้เข้ามาดูแล้วทำงานได้ดี ขอให้ใช้เว็บบล็อกในการสื่อสารให้มาก คณาจารย์คอยเฝ้าชื่นชมอยู่ตลอดเวลา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

blog น่าสนใจมากค่ะ

แล้วอาจารย์จะแวะมาชมใหม่นะค่ะ


อาจารย์จิราภรณ์ เกตุแก้ว

ผศ.เสาวรส ชูศรี กล่าวว่า...

หนูเก่งมากเลย ครูยังไม่ได้รับตารางนิเทศเลยยังไม่ได้ไปเยี่ยมหนู หวังว่าหนูคงมีความสุขกับการทำงาน นะคะ ครูนกเอง

Unknown กล่าวว่า...

นักศึกษาตั้งใจทำงาน ใส่ใจนักเรียนดีมาก ครูขอเป็นกำลังใจให้วิภาประสบความสำเร็จในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเป็นครุที่ดีในอนาคต

ด้วยความปรารถนาดี

อาจารย์ กฤษฎา รุ่งเรือง
11 พ.ย. 2552

ผศ.แชล่ม กล่าวว่า...

ตังใจสอนดีๆนะจ๊ะ มีอาจราย์คอยติดตามอยู่ครับ

Unknown กล่าวว่า...

ครูชื่นชม blog ของหนูนะ แต่ครูพิมพ์ภาษาไทยไม่คล่อง so I will talk to you in English you have a lot of pictures and have many activities

Unknown กล่าวว่า...

วิภา

การนำเสนอของหนูดีแล้ว หากเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมว่าจัดอย่างไร ได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง และจัดกิจกรรมเมื่อวันเวลาใด ก็จะดีที่สุด


ดร.ถาวร เส้งเอียด
คณบดีคณะครุศาสตร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อาจารย์เห็นรูปภาพแล้วต้องขอชื่นชมหนูในการร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนด้วยนะค่ะ

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เก็บประสบการณ์ทุกอย่างที่ได้รับให้มากที่สุดนะค่ะ

ได้ยินไหม.....เอ็นโดฟิน

เกินคำว่ารัก

คนลงเอย